The Birth of Kitaro (Shigeru Mizuki’s…)

    (Drawn and Quarterly, 2015)
™ and ©2015 Zack Davisson

Jump to issue:
  NotesWriterArtist

#1

 
  $12.95
  $13.00
No copies available
 Shigeru MizukiShigeru Mizuki

Holiday Special #2015

  10/1/2015
  $0.00
  $4.00
3 copies available from $1.25
Halloween ComicFest 2015Shigeru MitzukiShigeru Mitzuki